Gramatický seminář zdarma

Dostupnost 11 míst
Termín výuky:Každý první týden v měsící
Čas výuky:18:00 - 20:00
Místo výuky:Mlýnská 12, Ostrava | 1st English
0 Kč
 
 OBJEDNAT
 
 
 

Všem studentům, kteři si u nás v tomto školním roce zakoupili jakýkoliv jazykový kurz nabízíme gramatický seminář zdarma! Semináře budou probíhat jednou za měsíc, každý první týden v měsíci. Zájemci se hlásí na klientském centru :)

 

Gramatický seminář se uskuteční při nahlášení minimálně 5-ti studentů!Maximální počet studentů je 12.

 

1. „Když je řeč o počtech.“ - 30.9., 18:00 - 20:00

 - stručné vysvětlení problematiky počitatelnosti

- seznámení studentů s rozdílem mezi many/much, little/few, a little/a few, a lot of; bude-li skupina pokročilejší, také s fewer, less, the fewest, the least a more.

- základní vysvětlení problematiky používání členů (a, the, some, x atd.)

- problematika tvorby množného čísla vč. nepravidelných tvarů a výjimek

 

2. "Když je řeč o přítomnosti" - 5.11., 18:00 - 20:00

 - drilování rozdílu mezi prostým a průběhovým časem přítomným vč. zápor. vět.

- v rámci demonstrace průb. přít. času Vás nebudeme nudit obvyklými příklady "I am sitting and listening to my teacher", ale pro život praktičtějšími "Sorry, I can't talk to you, I'm driving.", "I'm waiting for Mr Smith" atd.

 

3. "Když je řeč o minulosti" - 4.12., 18:00 - 20:00

 

- drilování rozdílu mezi minulým časem prostým a průběhovým

- shrnutí markerů pro min. čas (yesterday, last week, ...ago)

 

4. "Když je řeč o budoucnosti“ - 9.1., 18:00 - 20:00

- vysvětlení konstrukce věty s „will“ i „going to“ vč. vět záporných a tázacích

- přehledné vysvětlení rozdílu mezi použitím "will" a "going to" s budoucím významem

- vysvětlení "would like" jakožto způsob, jak vyjádřit přání do budoucnosti

 

5. “Když je řeč o možnosti a povinnosti“ - 3.2., 18:00 - 20:00

 

- vysvětlit použití can/could

- vysvětlit použití must/have to

 

6.  "Když je řeč o dokonalém" - 4.3., 18:00 - 20:00

 

- princip použití předpřítomného, předminulého a předbudoucího času

- markery pro perfekt (never, always, ever?)

- nejčastější podmínky použití předpřít. prostého času (result, achievement, accomplishment)

- nejčastější vazby (Have you ever?, I've never)

- procvičení časování sloves potřebných pro konstrukci

- Vysvětlení pravidla Have you been TO...?

 

7. "Když je řeč o dobrých sousedech" - 2.4., 18:00 - 20:00

 

- rozdělení sloves podle vazeb s dalšími slovesy

- modální slovesa, let, make ad. bez vazby

- obvyklá vazba s to (want, need, would like)

- gerundium (enjoy, avoid, finish)

 

8. "Když je řeč o otázkách" - 2.5., 18:00 - 20:00

 

- inverze vs. pomocné sloveso

- výhody používání pomocného slovesa (do, does, did)

- zaměření na nejproblematičtější situace (Have you...?)

- struktury ASI + QASI

- přehled tázacích zájmen

 

9. “Když je řeč o čase a o podmínkách.“ - 2.6., 18:00 - 20:00

 

- představení TCC (time clauses conjunctions): when, after, until, before, as soon as...

- problematika používání časů ve vedl. čas. větách

- stručné představení podmínkových vedl. vět

- představení spojek IF, WHEN, WHENEVER, ale také UNLESS ad.

 

Napište nám svůj dotaz